• فرامرزمیرشکارمبارکه: 
  • لازم نیست برای خوش بودن همه ی روز را خوش باشی گاهی یک لبخند ،تمام زمستان ،انسان را گرم می کند...