پرسش:چه کنیم تا درنماز حضور قلب داشته باشیم؟
پاسخ: حضور قلب درنماز با حضور قلب در وضو آغاز می شود بابسمله وذکر ودعا وخواندن سوره قدر، وضوی خود را انجام دهید و قبل از نماز هم از خود خدا طلب کمک نموده و توسل به حضرت صاحب عج جهت توفیق در این امر نمایید.در طول نماز هم هرگاه غافل شدید مجدد سعی در اتصال وحضور نمایید.موفق باشید