• فرامرزمیرشکارمبارکه:
  • چیزی به نام کلیات وجود ندارد همه ی زندگی جزییات است...پس مراقب آن لبخندکوچکت باش...