قانون هشتاد بیست به این معناست که :

اگر دقیق هدف گذاری،برنامه ریزی و اجرا نمایید با بیست درصد کار معادل صد در صد کار کرده اید 

یا به عبارتی دیگر:

اگراوقات خود را بیشتر صرف کارهایی کنید که

 دارای بالاترین ارزش هستند 

 این امکان را برای شما بوجود می آید

تا بهترین نتایج ممکن را به دست آورید.