صوت: من خودم کتابم...

صوت: گرگ برخیزی ازاین خواب گران