جمعه روز فطرت است، روز از نو شروع کردن، روز " ری استارت" ، جمعه ها را در یابیم... جمعه روز پایان هفته نیست ،روز شروع هفته  است. روزی که تنها ایام هفته را شروعی مجدد کند نیست بلکه روزیست که می‌توانند همه نامتعادل های روح  را از ابتدا تنظیم کند.