غرق امید وغرق بیم ...دلم

روبه سوی تومستقیم...دلم

 

گاه درسینه باغ بسم الله

گاه رحمن وگه رحیم...دلم


مالک یوم دین تویی ومن
عاشق لحظه ای عظیم...دلم


کوی ایاک نعبدم درپیش
بر در نستعین مقیم ...دلم

 

اهدنا یا مَن اسمه و: هادی

وهَدیتَ من القدیم....دلم

 

بوی یوسف دوباره می آید

درضلالت همان قدیم ...دلم

 

لا اری غیرک بکل نِعَم

ولَتُسئَل عَن النَعیم ...دلم

 

طَردُنا من فنائک الغافر

لَیس من وَصفک الکریم...دلم

 

سنگ ازجای خودتکان نخورد

می شود پرپرازنسیم...دلم