زمان لحظه ایست که چیزی می آغازدیابه نهایت می رسد...