فرامرز میرشکار:

محتوای هر پیام ،بزرگترین رسانه است که با توجه به اهمیت منبع آن میزان تاثیر خود را  در می یابد به عنوان مثال یک جمله ی یک سیاستمدار می تواند مسیر یک جامعه را عوض کند و خود بزرگترین رسانه باشد.