روی هر چیز تمرکز کنید در همان زمینه رشد می کنید.

پس ببینید تمرکزهایتان بر روی چه جیزی است،

تمرکزهایتان سرمایه واقعی شما هستند.