دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست 

نیمی رخ عاشق است و نیمی رخ دوست