آنکه می گوید من دشمن ندارم چه خام است... که شیطان ورا در هر گام است...

کیست که تا زنده است راحت گذارندش... که تا زنده است می گدازندش... از دشمن چون می رهی به دام شیطانی... از او نیز چون رهی به دام خود ، مانی …. آدمی را نجاتی نیست مگر از او... سر به زاری بِنه و او را بجو... که بزرگان چون طفل تانگرییده اند در آغوش اونیارآمیده اند... القصه اگر اهل آهی و در راهی... تا زنده ای بترس از گمراهی