آیا حتی بر روی کاغذ راهبردی برای بهره وری از این همه سطح تماس وجود دارد؟