فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

به دنبال نامهای جدید"پسر"باپیشوند"محمد"

 • ۷۱۹۶۸

تمامی نامهاتوسط فرامرزمیرشکارترکیب وایجادشده است.

 

تازگی ودلنوازی وپرمحتوایی ملاک ساخت نامهای ترکیبی جدید بوده است.

 

محمدآرین:محمد(ستوده)+آرین : سفید پوست آریائی

 

محمداوژن:محمد(ستوده)+اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

 

محمدآمِن: محمد(ستوده)+آمن(درامان/اشاره به نام مادرپیامبراسلام"ص")

 

محمدآیلین: محمد(ستوده)+آیلین(هاله ی ماه)

 

محمدبهنود:محمد(ستوده)+بهنود : سلامت ، عافیت

 

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

 

محمدبوژان:محمد(ستوده)+بوژان : رشد کرده - نامی کردی

 

محمدبیتا:محمد(ستوده)+بیتا : بی همتا ، بی مانند/بیتا درترکیب قابل تعمیم به نام پسرنیز هست.

 

محمدپارسا:محمد(ستوده)+پارسا : پاکدامن ، زاهد

 

محمدپدرام:محمد(ستوده)+پدرام : آراسته ، نیکو ، شاد

 

محمدپرهام:محمد(ستوده)+پرهام : نام فارسی ابراهیم،پدرمهربان،بسیارشاد،پیرهمه،فرشته خوبی

 

محمدپوران:محمد(ستوده)+پوران : جانشین ، یادگار

 

محمد پویا: محمد(ستوده)+پویا: پرتلاش ،پرموفقیت،پرتحرک


 سایت تخصصی دعاهای اثربخش-کلیک کنید

محمدپیام:محمد(ستوده)+پیام : الهام ، وحی ، پیغام

 

محمدتارا:محمد(ستوده)+تارا : ستاره

 

محمدتینا:محمد(ستوده)+تینا : گل ، نامی کردی

 

محمددیبا:محمد(ستوده)+دیبا : پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیبا

 

محمد رهام:محمد(ستوده)+رهام : نام پسر گودرز

 

محمدساینا:محمد(ستوده)+ساینا : خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ

 

محمدسپهر:محمد(ستوده)+سپهر:آسمان ، نام فرزند کیخسرو

 

محمدشمین:محمد(ستوده)+شمین: خوشبو، خوش عطر 

 

محمدشینا:شینا : محمد(ستوده)+قدرتمند ، توانا - نامی کردی

 

محمدفراز:محمد(ستوده)+فراز(شکوه وبزرگی)

 

محمدفربار:فربار :محمد(ستوده)+ همراه خوب و شایسته

 

محمدفرجاد:محمد(ستوده)+فرجاد(فاضل ودانشمند)

 

محمدفرهام:محمد(ستوده)+فرهام:نیک اندیش

 

محمدفرخ:محمد(ستوده)+فرخ : تابان و زیبا - نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان

 

محمدفرداد:محمد(ستوده)+فرداد : داده شکوه وزیبائی

 

محمدفردیس:محمد(ستوده)+فردیس : بهشت ، بوستان

 

محمدفرزاد:محمد(ستوده)+فرزاد : زاده فرو شکوه

 

محمدفرزام:محمد(ستوده)+فرزام : شایسته و لایق - نامی کردی

 

محمدفرزان:محمد(ستوده)+فرزان : عاقل ، حکیم ، دانشمند

 

محمدفرزین:محمد(ستوده)+فرزین : عالم ، وزیر دربار

 

محمدفرنود:فرنود : محمد(ستوده)+دلیل و برهان

 

محمدفرنوش:فرنوش :محمد(ستوده)+ شکوه ،فرنوش: نام پادشاه باستانی ماد

 

محمدفروز:فروز :محمد(ستوده)+ روشنائی ، روشنی

 

محمدفرهود:فرهود : صداقت و راستی در دین


 ورود به سایت دعاهای اثربخش-کلیک کنید


محمدفرین:محمد(ستوده)+فرین : یگانه ، شکوه دین ، مخفف فروردین ماه اول بهار

 

محمدلقا:لقاء :محمد(ستوده)+ چهره ، سیما

 

محمدمانا:محمد(ستوده)+مانا:ماندگار

 

محمدمرام:محمد(ستوده)+مرام:روش،خلق وخو،رفتار

 

محمدهوتن:محمد(ستوده)+هوتن : خوش اندام

 

محمدهورتاش:محمد(ستوده)+هورتاش : همچون خورشید

 

محمدهورزاد:محمد(ستوده)+هورزاد : زاده خورشید


دریافت مجموعه کامل صوتی چگونه یک نماز خوب بخوانیم فقط با پرداخت سه هزار تومان 

 

محمدهومان:محمد(ستوده)+هومان : نیک اندیش ، نام یکی از سرداران افراسیاب و نیز نام برادر پیران ویسه

 

محمدهومن:محمد(ستوده)+هومن:نیک اندیش

 

محمدهیوا:محمد(ستوده)+هیوا : امید وآرزو

 

محمدوامق:محمد(ستوده)+وامق :دوست دارنده ، عاشق

 

محمدوریا:محمد(ستوده)+وریا : بیدار، آگاه - نامی کردی برای پسران

 

محمدیاشار:محمد(ستوده)+یاشار : عمر کننده ، نامی ترکی برای پسران

 

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

 

محمد ویدا:محمد(ستوده)+ویدا : آموزنده و تعلیم دهنده

 

محمدهژیر:محمد(ستوده)+هژیر : خوب چهره

 

محمدمهزیار:محمد(ستوده)+مهزیار:ماه ایزدیار(نیکوخصالی که خدایاراوست)


سایت تخصصی دعاهای اثربخش-کلیک کنید

 

محمدمازیار: محمد(ستوده)+مازیار=مهزیار:ماه ایزدیار(نیکوخصالی که خدایاراوست)

 

محمد رادمان: محمد(ستوده)+رادمان: رادمنش، جوانمرد،بامروت


اسامی ترکیبی  ثبت شده در ثبت احوال

محمّدآرمان

محمّدآرمین

محمّدآریا

محمّدآرین

محمّدابراهیم

محمّداِحسان

محمّدادریس

محمّدادیب

محمّدارشیا

محمّداسحاق

محمّداسلام

محمّداسماعیل

محمّدافضل

محمّداقبال

محمّدالیاس

محمّدامید

محمّدامیر

محمّدامین

محمّدانور

محمّداویس

محمّدایلیا

محمّدایمان

محمّدایوب

محمدباقر

محمّدبشیر

محمّدبهنام

محمّدپارسا

محمّدپاشا

محمّدپرهام

محمّدپوریا

محمّدپویا

محمّدپیمان

محمّدتقی

محمّدتوفیق

محمّدجابر

محمّدجاوید

محمّدجعفر

محمّدجلال

محمّدجلیل

محمّدجمال

محمّدجمیل

محمّدجواد

محمّدحافظ

محمّدحامد

محمّدحبیب

محمّدحسام

محمّدحسن

محمّدحسین

محمّدحکیم

محمّدحمزه

محمّدحمید

محمّدحنیف

محمّدحیدر

محمّدخالِد

محمّدخلیل

محمّددانیال

محمّدداوود

محمّدذاکر

محمّدرئوف

محمّدراشد

محمّدرامین

محمّدرحمان

محمّدرحیم

محمّدرسول

محمّدرشاد

محمّدرشید

محمّدرضا

محمّدرفیع

محمّدزاهد

محمّدزکریا

محمّدزمان

محمّدساجد

محمّدسالار

محمّدسام

محمّدسامان

محمّدسبحان

محمّدسپهر

محمّدستار

محمّدسجاد

محمّدسرور

محمّدسروش

محمّدسعید

محمّدسلمان

محمّدسلیم

محمّدسمیع

محمّدسهیل

محمّدسینا

محمّدشایان

محمّدشریف

محمّدشفیع

محمّدشهاب

محمّدصابر

محمّدصاحب

محمّدصادق

محمّدصالح

محمّدصدرا

محمّدصدیق

محمّدصفا

محمّدضیا

محمّدطارق

محمّدطالب

محمّدطاها (محمّدطه)

محمّدطاهر

محمّدطیب

محمّدظاهر

محمّدعابد

محمّدعادل

محمّدعارف

محمّد‌عباس

محمّدعَدنان

محمّدعرشیا

محمّدعرفان

محمّدعطا

محمّدعظیم

محمّدعقیل

محمّدعلی

محمّدعماد

محمّدعمران

محمّدعیسی

محمّدغَفور

محمّدفؤاد

محمّدفائق

محمّدفاتح

محمّدفاروق

محمّدفاضل

محمّدفرحان

محمّدفرزاد

محمّدفرهاد

محمّدفرید

محمّدفهیم

محمّدقائم

محمّدقادر

محمّدقاسم

محمّدقدیر

محمّدکمال

محمّدکاظم

محمّدکریم

محمّدکسری(محمّدکسرا)

محمّدکمیل

محمّدکیا

محمّدکیان

محمّدماهان

محمّدمبین

محمّدمتین

محمّدمجتبی

محمّدمجید

محمّدمحراب

محمّدمحسن

محمّدمختار

محمّدمراد

محمّدمرتضی

محمّدمرصاد

محمّدمسعود

محمّدمُسلِم

محمّدمسیح

محمّدمصطفی

محمّدمِعراج

محمّدمعین

محمّدمنصور

محمّدموسی

محمّدمهدی

محمّدمهران

محمّدمهرداد

محمّدمهیار

محمّدمیثاق

محمّدمیثم

محمّدمیعاد‌

محمّدمیلاد

محمدنادر

محمّدناصح

محمّدناصر

محمّدنبی

محمّدنصیر

محمّدنعیم

محمّدنقی

محمّدنوید

محمّدنیما

محمّدوحید

محمّدولی

محمّدهادی

محمّدهاشم

محمّدهانی

محمّدیاسر

محمّدیاسین

محمّدیاشار

محمّدیحیی

محمّدیزدان

محمّدیوسف

محمّدیونس

 سایت تخصصی دعاهای اثربخش-کلیک کنید

 

 • سلام من محمد اهورا دوست دارم بزارم میشه گذاشت ؟
  پاسخ:
  سلام
  چرا نشه
  اگرثبت قبول نکرد کتبا اصرار و درخواست کنید
 • سلام. محمد پاشا ثبت شده
 • محمد هوراد ثبت شده؟؟
  پاسخ:
  هوراد اسمی پسرانه و با معنای جوانمرد است 
  و قابلیت ترکیب با محمد را دارد
  از ثبت احوال بخواهید ثبت کند 
  و اگر قبول نکردند کتبا معنای اسم و توجیه آن را برایشان بنویسید ثبت می کنند
 • محمد صلاح خیلی قشنگه بنظرم
  پاسخ:
  می تونید ثبتش کنید
 • سلام توی لیست اسمها تون میتونین محمدارمیاروهم اضافه کنید وهمچنین محمد آراس اسم های قشنگی هستند .اسم پسر من محمد حیان هستش باتشکر
  پاسخ:
  سلام
  محمد حیان بسیار زیباست
  پیشنهاد ات خوبی هم دارید ممنون
 • سلام من عاشق اسم محمد رضا و محمد حسین هستم به نظر شما کدوم اسم قشنگه تره
  پاسخ:
  سلام هردو
  هردو را بگذارید
 • سلام کسی تاحالا محمد آیهان گذاشته؟
  پاسخ:
  در اینترنت سرچ کنید یا از ثبت احوال بپرسید
 • سلام کسی اسم محمد ارسلان گزاشته
  پاسخ:
  اسم جالبی است ، لازم نیست قبلاً کسی گذاشته باشد
 • محمد هامان هامان محمد محمد ماهان
  ماهان محمد
 • حالا چه لزومی داره اسم محمد اول اسم باشه؟ خیلیا فکر میکنن 3 اسمه زشت میشه. کلمه سید کنار اسم میاد مگه اسم زشت میشه؟

  علی محمد هادی محمد خلیل محمد
  بردیا محمد مسیح محمد سمیر محمد
  امیر محمد سالار محمد حبیب محمد
  امین محمد ادریس محمد کوروش محمد
  حمید محمد طاها محمد سهراب محمد
  جلیل محمد یاسین محمد آریا محمد
  نقی محمد یاسر محمد تمیم محمد سامی محمد محمد جرجیس محمد تمیم
  ارمیا محمد یوشع محمد محمد قیدار
 • آقا
  محمد شاطر چطوره؟
  من تو یه نونوایی کار میکردم بهم میگفتن محمد شاطر
 • سلام کسی تا حالا اسم محمد رادین رو گذاشته
 • سلام کسی تا حالا اسم محمد رادین رو گذاشته
 • سلام من اسم محمد رادین خیلی دوست دارم میشه این اسم گذاشت به معنی جوانمرد بخشنده
 • سلام اسم محمدآوین میتونم بذارم برای پسرم من خیلی این اسم رو دوست دارم واقعا نمیدونم چرا آوین فقط مختص دختران هست؟ به معنی همچون آب
  پاسخ:
  بله امکان دارد
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.