بزرگی بایدت؟؟؟ بخشندگی کن

که تا دانه نیفشانی نروید...