·       نگاهی فراگیرداشته باش با صدگونه تماشا...

حافظ ،نکته ای را ازدست نمی نهد وحافظ همه چیزاست چراکه شاگردپیرمغان است هم اوکه به تاییدنظر؛حل معما می کند وبه هرچیز صدگونه تماشادارد.حافظ ،  تورابه  به نگاهی فراگیر فراخواند و راز خرمی وخندان بودن را داشتن آینه ای باصدگونه تماشا می داند به گونه ای که درهر رویدادتلخی نیزمی توان جنبه ای از طنز ولبخندوتلخندرا نیزدنبال کرد:

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش // کاو به تایید نظر حل معما می کرد

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست // و اندران آینه صد گونه تماشا می کرد

فرامرزمیرشکار-یکم تیرماه نودوچهار