اگر از بالندگی دیگران شادمان می شوی خود به بالندگی دست یافته ای....