دراستراحت فنر هم اندیشه ی جهیدن نهاده اند... فرامرزمیرشکار