امروز توفیق شد تا در دانشگاه علوم ومعارف  قران کریم قم درخدمت آیت الله حسینی بوشهری باشیم