در عجبم از افرادی که چون چیزی را وفق  میل خود می بینند دم از آزادی می زنند اما چون وفق میلشان نباشد به آن حمله می کنند،

اگر خانمی بی حجاب باشد می گویند آزاد است، اما اگر خانمی حجاب را رعایت کرده باشد به او حمله می کنند و او را با صدها توهین از میدان حجاب بیرون می کنند،

آزادی اینست ؟؟؟

دین گریزها آزادند و افرادی که می خواهند بر طبق دین خود زندگی کنند آزاد نیستند؟ 

آیا سکولار آزادیخواه واقعا در ذات خود دیکتاتوری را ترجمه نمی کند؟