فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

تا زنده ای بترس از گمراهی

 • ۷۶۴
تا زنده ای بترس از گمراهی

آنکه می گوید من دشمن ندارم چه خام است...

که شیطان ورا در هر گام است...

کیست که تا زنده است راحت گذارندش... که تا زنده است می گدازندش...

از دشمن چون می رهی به دام شیطانی...

از او نیز چون رهی به دام خود ، مانی ….

آدمی را نجاتی نیست مگر از او...

سر به زاری بِنه و او را بجو...

که بزرگان چون طفل تانگرییده اند در آغوش اونیارآمیده اند...

القصه اگر اهل آهی و در راهی...

تا زنده ای بترس از گمراهی 

تربیت چه چیزنیست؟

 • ۱۳۰۳

تربیت هرچه باشد قطعاً دوچیز نیست:

یک: با خشونت همراه نیست.

شمااگر به رافت وقاطعیت آراسته باشید هیچگاه نیازی به اعمال خشونت و زور ندارید.

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: لا ادبَ معَ الغَضًب...هیچگاه نمی توان با خشم کسی را ادب کرد...

دو :تعطیل بردارنیست.

پسر لقمان به پدرش گفت: پدرجان هرچه می گویی دل باز هم قفل است وچیزی در آن نمی رود.

لقمان گفت: آن قدر می گویم که قفل دلت بشکند...این یعنی: تربیت تعطیل بردار نیست...

فرامرزمیرشکار/نشست تفسیری دارالقرآن الکریم صدر-95/3/12


به فرزندانتان یادبدهید

 • ۱۱۵۹
به فرزندانتان یادبدهید

به فرزندانتان یادبدهیدکه درمورد شناخت خودشان وقت بگذارند.استعدادهایشان ؛توانمندی هایشان وعلاقمندی هایشان رابشناسند.آنوقت نه در انتخاب رشته ی تحصیلی ونه درانتخاب شغل ونه درانتخاب همسر ونه درهیچ انتخاب دیگری شکست نمی خورند.

#فرامرزمیرشکار #قصار #تربیت

هدف ، آوردن روح آینده درزمان حال است

 • ۱۱۰۲

آیاهیچکس می تواند درفرداهم کارکند؟

 جواب درابتدا  منفی است ،انسان هیچ زمانی به غیراز اکنون ندارد اما افرادی هستند که در فردا هم کارمی کنند آنها کسانی هستندکه هدف وبرنامه ریزی دارند ، هدف ، آوردن روح آینده درزمان حال است وبرنامه ریزی ، حرکت در آینده... مردمی که هدف وبرنامه ریزی ندارند مردگان آینده هستند...

فرامرزمیرشکار


دیدگاه اسلام درمورد روابط زن ومرد مبتنی بر اصل رفع نیازهای طرفین است

 • ۱۱۴۵

یادداشت

به قلم:فرامرزمیرشکارمبارکه

دیدگاه اسلام درمورد روابط زن ومرد مبتی بر اصل رفع نیازهای طرفین است که به آن اصل رحم به معنای رفع نیاز گفته می شود.کلا خداوند در ابتدای 113 سوره قرآن کریم خودش را رحمان ورحیم وبه معنای رفع نیاز کننده انسانها اعم از نیازهای مادی ومعنوی ودنیوی واُخروی معرفی می نماید.وبرهمین اساس از انسانها هم می خواهد تا برای دستیابی به رحمت گسترده الهی خودشان هم اهل رحم باشند وبرزبان پیامبرش جاری می سازد که :اِرحَم تُرحَم...رحم کن تا رحم شوی ...لذا همه ی دستوراتی که به زن ومرد می دهد تادرقبال هم انجام دهند براساس همین قاعده ی رحم یا رفع نیاز است...اگر اسلام به مرد دستور می دهد تا به همسرش بگوید: دوستت دارم بخاطر نیاز زن به ابراز محبت است واگر دستوراتی را در بزرگداشت مرد به زن می دهد به خاطر نیازمرد به احترام است .زن نیازمند آن است که زنیت اوبا محبت واکرام  مورد توجه قرار گیرد ومرد هم نیازمند آن که مردیت او با احترام وحرف شنوی صمیمانه مورد تایید قرار گیرد. اگر زن و مردی نیازهای روحی ومادی هم دیگر رابرآورده نسازند از قاعده ی رحم خارج شده  اند وخانواده ی رحمانی را به خانواده ای که چراگاه شیطان می گردد مبدل ساخته اند .


زمان چیست؟

 • ۱۱۶۴

زمان لحظه ایست که چیزی می آغازدیابه نهایت می رسد...

اقتصادیعنی فرهنگ نمودیافته

 • ۱۱۶۵

اقتصادیک چیزتقلیدی واقتباسی نیست

اقتصادیعنی فرهنگ نمودیافته

یعنی تبدیل سرمایه های فرهنگی به سرمایه های مادی معنوی

ابدیت،خطی بی نهایت

 • ۱۱۴۰

وقتی در فراروی انسان چیزی به نام ابدیت وخط بی نهایت زندگی وجود دارد،

زندگی دنیوی او دربرابر ابدیت حتی نقطه ای نیز محسوب نمی گردد

اما شگفت آنست که همین نقطه، 

جهت خط بی نهایت به سوی خوشبختی ابدی یا بدبختی ابدی را تعیین می کند.

درهرثانیه زندگی دنیوی ،ابدیتی بی نهایت تعبیه کرده اند...

کارفرهنگی یعنی چه؟

 • ۱۱۵۴

کارفرهنگی یعنی هزاران گام کوچک

حقیقت و واقعیت

 • ۱۱۹۲

یک چیزی هست به نام حقیقت ویک چیزی به نام واقعیت...

واقعیت هایی که حقیقت نباشد نابودشدنی هست وآنچه فقط می ماندحقیقت است

پس به جای نگاه به واقعیت ها بر روی حقیقت تمرکزکنید...

بالندگی

 • ۱۱۱۸

اگر از بالندگی دیگران شادمان می شوی خود به بالندگی دست یافته ای....

ریای مخلصانه

 • ۱۰۸۲

 ریا اگربرای خدا انجام شود نام دیگراخلاص است...چرا دیگران از کارهای ما درس نگیرند؟آنچه مهم است آنست که ما در درون خودمان بدانیم که خوشایند وناخوشایندی دیگران مهم نیست .مهم ، رضای حضرت اوست...


ارتباطات غیرمحاسباتی

 • ۱۲۳۳

فرامرزمیرشکارمبارکه:

               هرچه کم هزینه ترباشیدو از پول استفاده کمتری بکنید ارتباطات اجتماعی شما کمترمحاسباتی خواهدشد...

بالاتراز توجه به هدف هم وجود دارد

 • ۹۰۲
بالاتراز توجه به هدف هم وجود دارد

بالاتراز توجه به هدف هم وجود دارد وآن توجه به پیامدهای هدف  است... فرامرزمیرشکار

 

 

 

 

مخالف دیدگاه های من ،معلم وراهنمای من است

 • ۱۱۱۷

فرامرزمیرشکارمبارکه:

مخالف دیدگاه های  من ،معلم وراهنمای من است...اگر درست گفت، اندیشه ی خودرا اصلاح می کنم واگرغلط گفت راه دفاع از اندیشه ی خودرامی یابم...

گر می خواهی خاصیت شب قدر را درهمه ی سال همراه خود داشته باشی...

 • ۱۱۲۰

 •  فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • اگر می خواهی خاصیت شب قدر را درهمه ی سال همراه خود داشته باشی سوره ی قدر را در رکعت اول تمام نمازهای واحب خودبخوان ..                                                                                                     

تغییرسرنوشت

 • ۱۲۰۹
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:از خاصیتهای تسبیح حضرت زهر ا س ،بداء وتغییر سرنوشت است پس آن رابه  فرزندانتان بیاموزید تا قبل از خواب بگویند که کودک ونوجوانی که با این تسبیح  به خواب برود خوشبختی وسعادت را درناصیه اش خواهند نوشت....

این تویی...

 • ۱۲۰۹
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • هیچ روزی با روز دیگر فرق ندارد این تویی که فرق ها را ایجادمی کنی...

صلوات ،اتصال است...

 • ۱۱۰۵
 •  فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • صلوات ،اتصال است،وصل است  ومحمد صلی الله علیه وآله  نقطه ای که خدا وانسان در آنجا به هم می رسند...

مراقب آن لبخندکوچکت باش...

 • ۱۱۵۴
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • چیزی به نام کلیات وجود ندارد همه ی زندگی جزییات است...پس مراقب آن لبخندکوچکت باش... 

گاه فقط یک لبخند...

 • ۱۱۳۵
 • فرامرزمیرشکارمبارکه: 
 • لازم نیست برای خوش بودن همه ی روز را خوش باشی گاهی یک لبخند ،تمام زمستان ،انسان را گرم می کند...

زندگی یک خط پیوسته نیست...

 • ۱۰۸۶
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • زندگی یک خط پیوسته نیست ...نقطه ها،لحظه ها،کلمات وکارهای کوچکی است که بعداز مدتی تمام هستی ما می شوند...

تاریخ چیست؟

 • ۱۱۵۵

اگر تاریخ نگاشته نشودچیزی به نام تاریخ وجودندارد

 وهرچه هم بنویسند چیزی جز حدس وگمان نیست

وجالب آنکه حتی  دست نوشته های روزانه افرادنیز 

می تواندتاریخ رابه یادگاربگذارد....

"فرامرزمیرشکار"

آفرین بردیگران...

 • ۱۲۱۶

روحی  که به پیشرفت دیگران آفرین می گوید

             همان روحی است که پیشرفت را شروع کرده است... فرامرزمیرشکار


اندیشه ی جهیدن

 • ۱۰۹۶

دراستراحت فنر هم اندیشه ی جهیدن نهاده اند... فرامرزمیرشکار

درعظمت پزشک

 • ۱۱۹۶

پزشک ازجمله معدود افرادی است که به هردیانت که باشد هنگام مرگش درعالم بالا به خاطر ضربتی که ازفقدانش به اهل دنیا می رسد ابراز تاسف می شودچراکه وی به یکی ازصفات خدا که محیی وزنده کننده است متخلق گشته است.علامه ی کم نظیرحضرت آیت الله حسن زاده آملی می فرمود:

استاد بزرگوارم، آیت دین، جناب حاج میرزا مهدی الهی قمشه ای، در جلسۀ درسی حکایت فرمود که: در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) طبیبی یهودی در گذشت. آن حضرت را از وفات وی خبر دادند، رسول اکرم از شنیدن آن اظهار تأسف کرد؛ عرض نمودند یا رسول الله، این متوفی یهودی بوده است؛ فرمودند: مگر نمی گویید طبیب بوده است!

سئوالات اساسی زندگی من:طنز

 • ۱۶۷۶

 • دست دادن باخورشیدراحت تره یاشنیدن سکوت؟
 • نشستن تبسم سریعتره یادویدن پرتقال؟
 • خط زدن چرا آسان تره یاپاسخ دادن به آیا؟
 • سلام شب دیدنی تره یا خداحافظی خورشید؟

کاریکلماتور-شوخی بامسئولین شهرشلم شوربا

 • ۱۱۰۳

·        در شهر شلم شوربا بعضی مسئولین گوشی دستشان است ولی باز هم نمی شنوند

·        در شهر شلم شوربا بعضی  مسئولین دمشان گرم است و بعضی ها بازارشان

·        در شهر شلم شوربا بعضی مسئولین به هم میخورند و بعضی ها با هم.

جملات قصارفرامرزمیرشکار

 • ۱۱۰۱


·        شکست بین دو پیروزی  همانند فضای خالی بین دو پله نردبان لازم است.

 

·        روحی  که به پیشرفت دیگران آفرین می گوید همان روحی است که پیشرفت را شروع کرده است.

باغ جناس

 • ۱۳۱۶

هرکه اهل نگاه است اهل گناه است.

هرکه عمل ندارد امل ندارد.

هرکه غرق لذت است غرق ذلت است.