حافظ شناسی :: فرامرز میرشکار مبارکه

فرامرز میرشکار مبارکه

۳ مطلب با موضوع «حافظ شناسی» ثبت شده است

·       ظهور زیباییها در دل است...

ظهور زیباییها در دل است، دل اگرسالم باشد زیبایی را می فهمدوچون بیمارشد حتی خوش طعم ترین غذاهانیز به ذائقه ی او بدترین غذاست...پیش از آنکه گلی آفریده شده باشد وجود گل یاب را آفریده اند:

نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود  

   گل وجود من آغشته گلاب و نبید

·       قابلیت، همان جام ازلی است که درهرکس است وحاشاکه کریم این جام راتهی ؛ روانه ساخته باشد:

در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت  

  جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

·       نگاهی فراگیرداشته باش با صدگونه تماشا...

حافظ ،نکته ای را ازدست نمی نهد وحافظ همه چیزاست چراکه شاگردپیرمغان است هم اوکه به تاییدنظر؛حل معما می کند وبه هرچیز صدگونه تماشادارد.حافظ ،  تورابه  به نگاهی فراگیر فراخواند و راز خرمی وخندان بودن را داشتن آینه ای باصدگونه تماشا می داند به گونه ای که درهر رویدادتلخی نیزمی توان جنبه ای از طنز ولبخندوتلخندرا نیزدنبال کرد:

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش // کاو به تایید نظر حل معما می کرد

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست // و اندران آینه صد گونه تماشا می کرد

فرامرزمیرشکار-یکم تیرماه نودوچهار

->