بایگانی مرداد ۱۳۹۷ :: فرامرز میرشکار مبارکه

فرامرز میرشکار مبارکه

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

سایت تخصصی دعا به آدرس : http://2aha.ir/  با هدف ارائه دعاهای مطمئن و مبتنی بر منابع حدیثی و جلوگیری از مراجعه به مدعیان دعانویسی راه اندازی شد وتنها در خصوص هزینه های فنی و پژوهشی سایت مبلغ بسیار کمی جهت ارائه دعای مطمئن دریافت می گردد

->