بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۴ :: فرامرز میرشکار مبارکه

فرامرز میرشکار مبارکه

۱۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

اگر تاریخ نگاشته نشودچیزی به نام تاریخ وجودندارد

 وهرچه هم بنویسند چیزی جز حدس وگمان نیست

وجالب آنکه حتی  دست نوشته های روزانه افرادنیز 

می تواندتاریخ رابه یادگاربگذارد....

"فرامرزمیرشکار"

بزرگی بایدت؟؟؟ بخشندگی کن

که تا دانه نیفشانی نروید...

                  

بد و نیک بر ما همی بگذرد... 

                                                         خردمند مردم چرا غم خورد...

->